III. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE DLA ODPOWIEDNICH PRZEDMIOTÓW NAUCZANIA5. PRZYRODA

KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV
Stopień celujący otrzyma uczeń, który:
 • planuje i prowadzi obserwacje i badania, zapisuje ich wyniki oraz wyciąga wnioski
 • potrafi wskazać oraz ocenić naturalne i wytworzone przez człowieka elementy krajobrazu najbliższej okolicy
 • proponuje sposoby ochrony przed dewastacją naturalnych składników przyrody
 • przedstawia i ocenia walory krajobrazu najbliższej okolicy
 • wyjaśnia pochodzenie regionalnych nazw obiektów przyrodniczych w najbliższej okolicy
 • potrafi zaplanować wycieczkę po najbliższej okolicy z uwzględnieniem najciekawszych obiektów
 • potrafi wyznaczyć kierunki świata na widnokręgu różnymi metodami oraz ocenić przydatność tych metod
 • uzasadnia, jaki wpływ na życie roślin ma długość dnia
 • samodzielnie zapisuje wyniki badań i wyciąga wnioski
 • wyjaśnia na podstawie doświadczenia rolę poszczególnych składników powietrza (tlen, azot, dwutlenek węgla)
 • przeprowadza proste doświadczenie wyjaśniające różnice między substancją czystą a mieszaniną
 • wyjaśnia na podstawie doświadczenia znaczenie parowania w przyrodzie
 • wyjaśnia zjawiska meteorologiczne oraz zależności między nimi
 • przewiduje na podstawie własnych obserwacji meteorologicznych pogodę na najbliższy czas
 • uzasadnia przydatność pomiarów meteorologicznych i map pogody
 • gromadzi materiały zawierające informacje i ciekawostki o ptakach i owadach
 • samodzielnie prowadzi monitoring zanieczyszczenia powietrza w swoim otoczeniu i ocenia stan środowiska
 • przewiduje skutki wzrostu zanieczyszczeń powietrza
 • samodzielnie planuje doświadczenie i udowadnia, że niektóre artykuły spożywcze zawierają wodę
 • określa cechy cieczy, gazów i ciał stałych na podstawie samodzielnie wykonanych doświadczeń
 • przeprowadza doświadczenie mające na celu odzyskanie substancji z roztworów i zawiesin oraz wyjaśnia jego przebieg
 • samodzielnie prowadzi hodowlę ryb akwariowych
 • gromadzi materiały zawierające informacje o organizmach wodnych
 • potrafi sporządzić katalog okolicznych wód powierzchniowych i określić stan ich czystości oraz źródła zanieczyszczeń
 • proponuje sposoby ochrony wody przed zanieczyszczeniami
 • projektuje plakat dotyczący ochrony zasobów wody
 • planuje i przeprowadza doświadczenie ilustrujące proces krzepnięcia i krystalizacji oraz stawia i weryfikuje hipotezy
 • ocenia znaczenie procesów krystalizacji i krzepnięcia
 • rozpoznaje na podstawie cech zewnętrznych rodzaje skał i klasyfikuje je ze względu na ich spoistość
 • prezentuje opisaną i uporządkowaną kolekcję skal, którą sam zgromadził oraz wyjaśnia zastosowanie poszczególnych rodzajów skał
 • ocenia przydatność skał i minerałów dla człowieka
 • potrafi dowieść wpływu rodzaju gleby na rozwój rośliny na podstawie przeprowadzonego przez siebie eksperymentu
 • ocenia wpływ podłoża skalnego i gleby na rozwój korzeni
 • samodzielnie planuje i przeprowadza doświadczenie wyjaśniające znaczenie gleby dla roślin, zapisuje wyniki oraz wyciąga wnioski na ich podstawie
 • proponuje różne zabiegi rekultywacyjne gleby w zależności od stopnia jej zniszczenia
 • przewiduje skutki niszczenia gleby
 • prowadzi monitoring stanu gleby w najbliższej okolicy
 • rozpoznaje rośliny nasienne, samodzielnie gromadzi kolekcję nasion wraz z ich opisami oraz dokonuje podziału nasion na różne typy
 • samodzielnie zakłada zielnik zawierający opisy zebranych roślin oraz dokonuje podziału okazów na liście pochodzące z drzew i krzewów, rośliny lecznicze, uprawne oraz te, które służą jako przyprawy
 • rozpoznaje na okazach typy kwiatostanów oraz przyporządkowuje je do odpowiednich gatunków roślin
 • analizuje cykl rozwojowy rośliny
 • przygotowuje i samodzielnie przeprowadza doświadczenie ilustrujące znaczenie liści i korzeni dla roślin
 • rozpoznaje liście spichrzowe i ocenia ich znaczenie dla roślin
 • samodzielnie przeprowadza doświadczenie pokazujące, w jaki sposób rośliny wytwarzają substancje odżywcze
 • przedstawia na plakacie różne typy owoców
 • rozpoznaje rośliny lecznicze oraz potrafi wskazać ich zastosowanie w leczeniu określonych schorzeń
 • na konkretnych przykładach udowadnia zależności między roślinami a zwierzętami
 • porządkuje świat kręgowców zgodnie z systematyką
 • opisuje budowę zewnętrzną kręgowców, wskazując podobieństwa i różnice między nimi
 • potrafi opisać 2 chronione gatunki zwierząt kręgowych występujących
 • w najbliższej okolicy
 • przewiduje skutki zmniejszania się przestrzeni życiowej kręgowców i uzasadnia konieczność ich ochrony
 • przeprowadza wywiad z hodowcą zwierząt na temat znaczenia i korzyści wynikających z hodowli
 • zachęca do odwiedzania swojego regionu
 • organizuje wystawę na temat ciekawych okazów kultury materialnej swojego regionu
 • potrafi scharakteryzować kulturę, tradycję i obyczaje regionu, w którym mieszka
 • planuje wycieczkę do najciekawszych obiektów kultury materialnej swojego regionu
 • prezentuje dokonania człowieka zasłużonego dla regionu, w którym mieszka lub członka swojej rodziny
 • wykazuje na przykładach znaczenie zachowań asertywnych
 • potrafi wyjaśnić, na czym polega dojrzałość fizyczna, psychiczna i biologiczna
 • potrafi sobie zaplanować całodzienne zajęcia
 • potrafi udowodnić skutki niewłaściwego doboru produktów spożywczych oraz złego przechowywania żywności
 • dowodzi na podstawie wykonanego przez siebie doświadczenia obecności drobnoustrojów oraz podaje warunki, w jakich się rozwijają
 • udowadnia szkodliwość używek
 • proponuje tygodniowy jadłospis dla ucznia klasy 4
 • przygotowuje własną prezentację dotyczącą ochrony gatunkowej roślin i zwierząt
 • planuje lokalizację nowego rezerwatu
 • potrafi sporządzić spis roślin i zwierząt chronionych występujących w najbliższej okolicy
 • potrafi sporządzić spis roślin i zwierząt chronionych występujących w najbliższej okolicy
 • proponuje obiekty przyrody ożywionej i nieożywionej, które powinny być objęte ochroną, uzasadnia swój wybór
 • projektuje trasę wycieczki po najbliższej okolicy w poszukiwaniu obiektów, które powinny być objęte ochroną
 • wykazuje różnorodność walorów środowiska umożliwiających wypoczynek
 • przewiduje skutki nieracjonalnego korzystania z różnych surowców
 • proponuje działania mające na celu poprawę stanu środowiska w swoim regionie
 • potrafi zebrać, przechować i przetworzyć informacje z różnych źródeł, na ich podstawie sporządza charakterystykę najbliższego rezerwatu przyrody i parku narodowego
Stopień bardzo dobry otrzyma uczeń, który:
 • potrafi uzasadnić dobór metod poznawania przyrody
 • sprawnie posługuje się przyrządami do obserwacji obiektów przyrodniczych
 • zapisuje wyniki obserwacji i wyciąga wnioski
 • wskazuje i ocenia skutki działalności człowieka w najbliższej okolicy
 • rozpoznaje formy terenu w najbliższej okolicy
 • przedstawia walory przyrodnicze najbliższej okolicy
 • potrafi zaplanować trasę wycieczki po najbliższej okolicy
 • przedstawia główne zagrożenia dla krajobrazu najbliższej okolicy wynikające z działalności człowieka
 • wyznacza za pomocą kompasu i obserwacji Słońca główne i pośrednie kierunki świata oraz potrafi zastosować inne metody wyznaczania kierunków na widnokręgu
 • wskazuje położenie obiektów na widnokręgu używając nazw kierunków świata
 • wykonuje szkic terenu w określonej skali
 • samodzielnie rysuje plan wybranego obiektu z zastosowaniem skali
 • potrafi stosować skalę w sytuacjach nietypowych
 • wyjaśnia, od czego zależy widoczność na widnokręgu oraz jego kształt i wielkość
 • potrafi dowieść związku między następstwem pór roku a zmianami wysokości Słońca nad horyzontem
 • rozpoznaje w najbliższej okolicy rośliny zielne, krzewy i drzewa
 • gromadzi okazy roślin z najbliższej okolicy oraz sporządza ich opisy
 • potrafi wskazać i ocenić korzyści wynikające z upraw roślin i hodowli zwierząt
 • samodzielnie zapisuje wyniki badań
 • wyjaśnia znaczenie poszczególnych składników powietrza
 • samodzielnie prowadzi doświadczenia wykazujące obecność tlenu, dwutlenku węgla, pary wodnej oraz zanieczyszczeń powietrza
 • wyjaśnia różnice między substancją czystą a mieszaniną
 • wyjaśnia znaczenie zjawiska parowania w przyrodzie
 • na podstawie obserwacji meteorologicznych przewiduje pogodę na najbliższy czas
 • ocenia przydatność pomiarów meteorologicznych i map pogody
 • przewiduje skutki długotrwałych susz, opadów, silnych wiatrów oraz zbyt niskich lub zbyt wysokich temperatur
 • porównuje budowę zewnętrzną ptaków i owadów z najbliższej okolicy
 • ocenia wpływ zanieczyszczeń na przyrodę ożywioną i nieożywioną
 • potrafi doświadczalnie udowodnić, że niektóre artykuły spożywcze zawierają wodę
 • na podstawie doświadczenia potrafi wyjaśnić, w jaki sposób można odzyskać substancje czyste z roztworów i zawiesin
 • potrafi określić podstawowe właściwości cieczy, gazów i ciał stałych
 • przewiduje możliwość wystąpienia opadów na podstawie obserwacji chmur
 • potrafi wyhodować kryształy soli
 • potrafi sporządzić katalog okolicznych wód powierzchniowych
 • i wskazać ich rolę w przyrodzie
 • ocenia znaczenie roślin dla organizmów żyjących w wodzie
 • ocenia wpływ zanieczyszczenia wody na organizmy żywe
 • potrafi wyjaśnić, jakie organizmy nazywamy biowskaźnikami i na podstawie ich obecności w wodzie określa jej czystość
 • przewiduje skutki nadmiernego zanieczyszczenia wody w najbliższej okolicy
 • owyszukuje w najbliższym otoczeniu przykłady zmian stanu skupienia substancji w wyniku krystalizacji i krzepnięcia
 • prezentuje opisaną i uporządkowaną kolekcję skał, którą sam zgromadził
 • potrafi wskazać minerały obecne w skałach
 • ocenia przydatność skał i minerałów w gospodarce człowieka
 • na podstawie profilu glebowego ocenia żyzność gleby
 • rozpoznaje gleby w najbliższej okolicy
 • porównuje cechy zewnętrzne organizmów żyjących w glebie
 • ocenia, jaką rolę odgrywają organizmy żyjące w glebie
 • proponuje różne rodzaje zabiegów rekultywacyjnych gleby
 • charakteryzuje organizmy żywe i porównuje ich cechy zewnętrzne
 • wyjaśnia, dlaczego rośliny należą do organizmów samożywnych
 • określa czynniki niezbędne do przebiegu procesu fotosyntezy
 • rozpoznaje rośliny nasienne, samodzielnie gromadzi ich kolekcję oraz właściwie ją opisuje
 • wyjaśnia, dlaczego niektóre nasiona same się rozsiewają
 • wyjaśnia znaczenie wiatru, wody i zwierząt w rozsiewaniu nasion
 • zakłada zielnik zawierający opisy zebranych roślin
 • rozpoznaje na okazach typy kwiatostanów
 • na przykładzie okazu kwiatu wyjaśnia znaczenie pręcików i słupka w procesie rozmnażania się roślin
 • samodzielnie przeprowadza doświadczenie ilustrujące znaczenie liści dla roślin
 • potrafi rozpoznać liście spichrzowe i podaje przykłady roślin, które je posiadają
 • wyjaśnia, w jaki sposób rośliny wytwarzają substancje odżywcze
 • potrafi wskazać miejsce tworzenia się owocu
 • rozpoznaje różne typy owoców i przyporządkowuje je właściwym roślinom
 • opisuje na podstawie okazów różne typy liści i przyporządkowuje je do odpowiednich drzew
 • wskazuje zależności między roślinami a zwierzętami
 • wyjaśnia, czym różnią się od siebie ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki
 • opisuje budowę zewnętrzną kręgowców oraz wskazuje ich podobieństwa i różnice
 • opisuje charakterystyczne cechy zachowań kręgowców
 • uzasadnia konieczność ochrony gatunkowej kręgowców
 • wymienia elementy budowy zewnętrznej zwierzęcia świadczące o jego przystosowaniu do określonego środowiska
 • samodzielnie zakłada hodowlę zwierząt
 • sprawnie korzysta z kluczy do rozpoznawania roślin i zwierząt
 • ocenia atrakcyjność swojego regionu pod względem położenia oraz walorów kulturowych
 • zbiera i segreguje informacje o swoim regionie
 • ocenia funkcje członków rodziny
 • sporządza drzewo genealogiczne swojej rodziny
 • potrafi określić, jak będzie przebiegał jego dalszy rozwój
 • wskazuje różnice między dojrzałością biologiczną, psychiczną i społeczną
 • potrafi podać 4 pozycje książkowe dotyczące dojrzewania dziewcząt i chłopców
 • potrafi uzasadnić konieczność troski o higienę dla zachowania zdrowia
 • fizycznego i psychicznego
 • potrafi przewidzieć skutki nieprzestrzegania zasad higieny osobistej
 • potrafi wyjaśnić, w jaki sposób nadmierne spożywanie niektórych produktów ma wpływ na stan organizmu
 • zachęca do spożywania odpowiedniej ilości warzyw i owoców oraz innych produktów
 • przyjmuje odpowiedzialność za swoją naukę i odpoczynek
 • dba o higienę snu
 • zachęca do prowadzenia zdrowego trybu życia
 • planuje jadłospis bogaty w wybrane składniki pokarmowe
 • określa znaczenie składników odżywczych dla organizmu człowieka (budulcowe, energetyczne, regulujące)
 • samodzielnie przygotowuje drugie śniadanie zgodnie z podstawowymi zasadami żywienia
 • potrafi zaproponować nakrycie stołu odpowiednie do okoliczności
 • uzasadnia potrzebę ochrony gatunkowej roślin i zwierząt
 • gromadzi i selekcjonuje informacje na temat ochrony gatunkowej roślin i zwierząt
 • udowadnia, jakie znaczenie mają obszary chronione dla zachowania ciągłości gatunków
 • prezentuje informacje na temat najbliższego parku narodowego, rezerwatu przyrody i pomnika przyrody
 • ocenia skuteczność różnych form ochrony przyrody
 • ocenia stan środowiska, w którym żyje
 • potrafi wskazać obiekty przyrody ożywionej i nieożywionej zasługujące na miano pomników przyrody
 • potrafi wyjaśnić, jaki wpływ wywiera człowiek na przyrodę
 • udowadnia zasadność oszczędzania surowców energetycznych
 • proponuje różne formy oszczędzania wody, energii i surowców naturalnych
Stopień dobry otrzyma uczeń, który:
 • potrafi sporządzić notatkę z przeprowadzonych obserwacji
 • prowadzi obserwacje wybranych przez siebie obiektów za pomocą lupy i lornetki
 • rozróżnia naturalne i przekształcone przez człowieka elementy krajobrazu najbliższej okolicy
 • wyznacza za pomocą kompasu główne i pośrednie kierunki świata na widnokręgu
 • wyjaśnia, od czego zależy widoczność na widnokręgu
 • określa kierunki świata na podstawie obserwacji Słońca
 • potrafi wyjaśnić zależność między długością cienia a wysokością Słońca nad horyzontem
 • porównuje drogę Słońca nad horyzontem w różnych porach roku
 • potrafi przedstawić skalę w różnych postaciach
 • potrafi stosować skalę w sytuacjach typowych
 • potrafi rozpoznawać obiekty na planie i mapie, wykorzystując podstawowe znaki topograficzne
 • opisuje zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie w związku z następstwem pór roku
 • wskazuje pozytywne i negatywne skutki działalności człowieka w najbliższej okolicy
 • porównuje cechy zewnętrzne roślin zielnych, krzewów i drzew
 • potrafi wskazać korzyści wynikające z uprawy roślin i hodowli zwierząt
 • rozróżnia tlen, azot i dwutlenek węgla na podstawie opisu właściwości tych gazów
 • wyjaśnia, jakie jest znaczenie tlenu dla procesu spalania i procesów życiowych organizmów
 • potrafi przeprowadzić proste doświadczenie dotyczące spalania i parowania
 • rozumie i stosuje pojęcia: meteorologia, prognoza pogody, mapa pogody, stacja meteorologiczna
 • rozpoznaje siłę i kierunek wiatru oraz rodzaje opadów i chmur
 • potrafi na podstawie schematu wyjaśnić mechanizm powstawania chmur
 • sprawnie posługuje się przyrządami do mierzenia składników pogody
 • potrafi zmierzyć temperaturę powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz wyznaczyć kierunek wiatru
 • potrafi wyjaśnić, jakie znaczenie mają stacje meteorologiczne
 • prowadzi dziennik pogody, używając prawidłowych określeń
 • ocenia znaczenie prognozy pogody
 • potrafi zinterpretować mapę pogody
 • wyjaśnia, dla których zawodów prognoza pogody jest szczególnie ważna
 • potrafi wyjaśnić na wybranych przykładach, jaki wpływ ma pogoda na życie organizmów
 • rozpoznaje podstawowe gatunki ptaków i owadów żyjących w najbliższej okolicy
 • rozpoznaje rodzaje zanieczyszczeń powietrza w najbliższej okolicy (pyły, gazy, ciecze)
 • podaje skutki zanieczyszczenia powietrza
 • potrafi sporządzać roztwory i doprowadzić do stanu ich nasycenia
 • wskazuje różnice między stanami skupienia wody
 • potrafi wskazać warunki, w których zachodzą w najbliższym otoczeniu procesy skraplania, rozpuszczania, topnienia i krzepnięcia
 • wykonuje proste doświadczenia, potwierdzające wpływ różnych czynników na przebieg procesu rozpuszczania
 • wyjaśnia przebieg procesów rozpuszczania, topnienia, skraplania oraz krzepnięcia
 • wyjaśnia mechanizm oraz warunki powstawania opadów i osadów atmosferycznych
 • porównuje środowisko wodne i lądowe
 • potrafi wyjaśnić rolę zbiorników wodnych w przyrodzie
 • potrafi rozpoznać organizmy żyjące na lądzie i w wodzie oraz podać cechy przystosowujące je do życia w tych środowiskach
 • rozpoznaje na podstawie ilustracji, zdjęć lub okazów wybrane cechy ptaków i ssaków, które przystosowały się do życia w środowisku wodnym
 • posługując się kluczami, potrafi rozpoznać gatunki organizmów wodnych najbliższej okolicy
 • uzasadnia potrzebę ochrony organizmów wodnych
 • potrafi określić czystość wody na podstawie żyjących w niej organizmów
 • uzasadnia potrzebę ochrony wody przed zanieczyszczeniami
 • rozpoznaje różne rodzaje ciał stałych oraz podaje ich cechy
 • podaje przykłady krystalizacji i krzepnięcia z życia codziennego oraz potrafi przeprowadzić doświadczenia ilustrujące te 2 procesy
 • rozpoznaje różne rodzaje skał
 • podaje przykłady wykorzystania skał i minerałów w życiu codziennym
 • gromadzi kolekcję skał z najbliższej okolicy
 • porównuje pod względem żyzności różne rodzaje gleb w okolicy
 • wyjaśnia, jak powstaje próchnica
 • charakteryzuje procesy glebotwórcze
 • interpretuje profil glebowy
 • określa żyzność gleby na podstawie obserwacji roślin tego samego gatunku
 • potrafi zaplanować działania poprawiające żyzność gleby
 • wykazuje związki między skałą macierzystą a glebą
 • wyjaśnia zależność między obecnością w glebie próchnicy a jej żyznością
 • wyjaśnia znaczenie gleby dla roślin
 • posługując się kluczami, rozpoznaje organizmy żyjące w glebie
 • wyjaśnia, na czym polega przystosowanie organizmów do życia w glebie
 • rozumie, jaką rolę odgrywają organizmy żyjące w glebie
 • na podstawie własnych obserwacji wskazuje przyczyny i skutki niszczenia gleby
 • opisuje cechy organizmów żywych
 • wskazuje podobieństwa i różnice między roślinami a zwierzętami
 • wyjaśnia różnicę między samożywnością a cudzożywnością
 • wyjaśnia, co to są rośliny nasienne
 • wyróżnia i opisuje cechy wspólne roślin nasiennych
 • wyjaśnia, na czym polega rozsiewanie nasion roślin
 • porównuje różne sposoby rozsiewania nasion
 • wyjaśnia znaczenie zwierząt w rozsiewaniu nasion
 • porównuje cechy zewnętrzne nasion, zakłada zielnik
 • zbiera i opisuje okazy roślin
 • rozpoznaje elementy budowy kwiatu
 • wyjaśnia, na czym polega proces zapylenia kwiatu
 • rozpoznaje na schematach typy kwiatostanów
 • rozpoznaje różne sposoby ułożenia liści na łodydze
 • wyjaśnia znaczenie zielonego barwnika dla rośliny
 • potrafi wskazać różne modyfikacje liści oraz ich funkcje
 • wyjaśnia, jakie funkcje pełnią: kwiat, owoc, liść, korzeń i łodyga
 • wymienia różne typy owoców
 • na podstawie ilustracji lub zdjęć przyporządkowuje odpowiednim roślinom liście i owoce
 • wyjaśnia znaczenie roślin leczniczych oraz potrafi znaleźć w najbliższym otoczeniu odpowiednie przykłady
 • gromadzi kolekcję liści drzew rosnących w najbliższej okolicy
 • rozróżnia i opisuje drzewa iglaste i liściaste najbliższej okolicy (kształt ich korony, liście, wielkość i korę)
 • potrafi opisać wybrane organizmy środowiska lądowego i wodnego
 • potrafi opisać przystosowania organizmów do życia w różnych środowiskach
 • rozpoznaje kręgowce najbliższej okolicy i przyporządkowuje je do właściwych grup
 • opisuje kręgowce najbliższej okolicy
 • przeprowadza obserwacje kręgowców najbliższej okolicy
 • potrafi określić, w jakim środowisku żyją wybrane kręgowce
 • ocenia znaczenie hodowli zwierząt dla człowieka
 • pomaga przy założeniu i prowadzeniu hodowli zwierząt w klasie
 • potrafi wyjaśnić, jakie są potrzeby zwierząt hodowlanych
 • podaje przykłady dziedzictwa kulturowego swojego regionu
 • potrafi opisać położenie swojego regionu
 • wyjaśnia funkcje kulturalne najbliższej biblioteki, kina lub teatru
 • uzasadnia potrzebę uczestniczenia w życiu kulturalnym swojego regionu
 • zbiera informacje o swoim regionie
 • potrafi określić, czym jest tradycja i dziedzictwo kulturowe
 • wymienia tradycje i obyczaje swojego regionu
 • wyjaśnia funkcje rodziny
 • potrafi określić stopnie pokrewieństwa w swojej rodzinie
 • potrafi wymienić i scharakteryzować kolejne etapy rozwojowe
 • potrafi scharakteryzować okres rozwojowy, w którym się znajduje
 • potrafi wyjaśnić, na czym polega dojrzewanie i jakie zmiany zachodzą w tym okresie
 • potrafi opisać skutki nieprzestrzegania zasad higieny osobistej
 • wyjaśnia znaczenie prowadzenia zdrowego trybu życia
 • wyjaśnia, na czym polega higiena nauki i pracy
 • potrafi zaplanować sobie czas nauki i odpoczynku
 • uzasadnia potrzebę spożywania odpowiedniej ilości różnorodnych produktów
 • podaje skutki nadmiernego spożywania niektórych produktów (tłuszczów, cukrów)
 • jest asertywny i odmawia, gdy nakłania się go do palenia papierosów, picia alkoholu lub zażywania narkotyków
 • potrafi scharakteryzować podstawowe składniki pokarmowe oraz ich funkcje
 • rozróżnia produkty pokarmowe bogate w wybrane składniki pokarmowe
 • potrafi zaproponować rodzaj diety w zależności od potrzeb odbiorcy
 • stosuje prawidłowe zasady przechowywania żywności
 • potrafi wymienić sposoby konserwowania żywności oraz podaje konkretne przykłady
 • podaje skutki niewłaściwego przechowywania żywności
 • potrafi wyjaśnić rolę estetyki nakrycia stołu dla spożywających posiłek
 • klasyfikuje rośliny i zwierzęta chronione
 • sporządza spis roślin i zwierząt chronionych
 • rozróżnia formy ochrony przyrody
 • stosuje zasady zachowania się na terenach chronionych
 • wskazuje na mapie położenie najbliższego parku narodowego i rezerwatu przyrody
 • charakteryzuje park narodowy i rezerwat przyrody w swoim regionie i podaje różnice między nimi
 • potrafi rozpoznać chronione gatunki roślin i zwierząt występujące na obszarze swojego regionu
 • zbiera informacje na temat objętych ochroną obszarów swojego regionu
 • uzasadnia konieczność tworzenia różnych form ochrony przyrody
 • wskazuje obiekty przyrody ożywionej i nieożywionej, które jego zdaniem powinny być objęte ochroną
 • wyjaśnia powody objęcia ochroną niektórych gatunków roślin i zwierząt
 • podaje przykłady działań człowieka związanych z oszczędzaniem i wody i energii elektrycznej
 • uzasadnia potrzebę oszczędzania energii i segregacji odpadów
Stopień dostateczny otrzyma uczeń, który:
 • posługuje się podstawowymi przyrządami do obserwacji przyrody (lupą, taśmą mierniczą, kompasem, busolą)
 • wskazuje elementy przyrody ożywionej i nieożywionej
 • wyjaśnia pojęcie okolica
 • opisuje krajobraz najbliższej okolicy
 • potrafi odróżnić naturalne składniki krajobrazu od wytworzonych przez człowieka
 • rozróżnia formy terenu i wskazuje ich elementy na modelu lub w terenie
 • potrafi wskazać główne kierunki świata na widnokręgu
 • podaje sposoby wyznaczania kierunku północnego
 • stosuje polskie nazwy kierunków świata oraz podaje ich międzynarodowe skróty
 • wymienia obiekty znajdujące się na widnokręgu
 • rozróżnia widnokrąg i linię widnokręgu
 • potrafi narysować linię widnokręgu i zaznaczyć miejsce obserwacji
 • potrafi przeliczać skalę na wymiary rzeczywiste
 • potrafi narysować plan obiektu lub przedmiotu w podanej skali
 • potrafi wymienić zmiany zachodzące w przyrodzie, związane z występowaniem pór roku
 • potrafi z pomocą nauczyciela wykonać szkic terenu
 • wskazuje zmiany w krajobrazie spowodowane działalnością człowieka
 • rozpoznaje na zdjęciach, ilustracjach lub w terenie rośliny zielne, krzewy, drzewa i potrafi podać różnice między nimi
 • rozpoznaje podstawowe rośliny uprawne w najbliższej okolicy i potrafi podać przykłady ich zastosowania
 • potrafi wykazać obecność powietrza w otoczeniu
 • potrafi na podstawie schematu omówić skład powietrza
 • na podstawie prostego doświadczenia wymienia podstawowe właściwości powietrza
 • wyjaśnia pojęcia: gaz i mieszanina
 • potrafi rozpoznać stany skupienia substancji
 • rozpoznaje zjawiska parowania i skraplania na podstawie opisu lub rysunku
 • potrafi podać przykłady parowania w życiu codziennym
 • rozpoznaje podstawowe zjawiska atmosferyczne
 • rozpoznaje rodzaje opadów
 • samodzielnie posługuje się termometrem i barometrem
 • na podstawie obserwacji określa siłę wiatru
 • potrafi odróżnić składniki pogody, które można zmierzyć, od tych, które można obserwować
 • prowadzi dziennik pogody
 • rozumie znaczenie prognozy pogody
 • wyjaśnia, które zjawiska pogodowe są utrudnieniem w życiu codziennym
 • potrafi zaplanować swoje zajęcia w zależności od stanu pogody
 • rozpoznaje niektóre zwierzęta latające w najbliższej okolicy
 • na podstawie zdjęcia lub ilustracji potrafi wymienić podstawowe przystosowania ptaków do lotu
 • potrafi odróżnić lot bierny od lotu aktywnego
 • wskazuje źródła zanieczyszczeń powietrza w najbliższej okolicy
 • potrafi podać sposoby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami w najbliższej okolicy
 • rozumie pojęcia: woda, rozpuszczalnik, roztwór i zawiesina
 • rozpoznaje stany skupienia wody
 • określa warunki konieczne do zmiany stanu skupienia wody
 • podaje przykłady różnych stanów skupienia substancji z najbliższego otoczenia
 • podaje przykłady roztworów i zawiesin spotykanych w życiu codziennym
 • rozumie, jakie są przyrodnicze następstwa skraplania, topnienia i parowania
 • rozpoznaje opady i osady atmosferyczne występujące latem i zimą
 • rozpoznaje i nazywa rodzaje wód powierzchniowych w najbliższej okolicy
 • rozróżnia naturalne i sztuczne zbiorniki wodne oraz cieki wodne występujące w najbliższej okolicy
 • rozpoznaje na ilustracjach lub zdjęciach wybrane rośliny wodne
 • rozpoznaje na ilustracjach lub zdjęciach wybrane ryby słodkowodne i słonowodne
 • rozpoznaje na ilustracjach lub zdjęciach wybrane płazy i ssaki żyjące
 • w środowisku wodnym
 • potrafi przyporządkować rośliny i zwierzęta do środowisk, w których żyją
 • potrafi podać cechy przystosowujące płazy do życia w środowisku wodnym i lądowym
 • rozpoznaje na ilustracjach lub zdjęciach wybrane płazy chronione żyjące w Polsce
 • potrafi wskazać źródła zanieczyszczeń wody w najbliższej okolicy
 • potrafi rozpoznać cechy wody zdatnej do picia
 • potrafi wyjaśnić, co to jest ciało stałe
 • potrafi podać cechy ciała stałego
 • na podstawie obserwacji potrafi wyjaśnić, na czym polega krystalizacja i krzepnięcie
 • rozumie znaczenie pojęć: gleba, skala i minera!
 • potrafi rozróżnić skały ze względu na stopień ich spoistości oraz podać właściwe ich przykłady
 • rozpoznaje skały występujące w najbliższej okolicy
 • podaje przykłady zastosowania podstawowych rodzajów skał
 • potrafi opisać proces powstawania gleby
 • na podstawie profilu glebowego wskazuje główne warstwy gleby
 • wskazuje na przykładzie budowy kreta, dżdżownicy i turkucia podjadka przystosowania organizmów do życia w glebie
 • potrafi wyjaśnić rolę dżdżownicy w spulchnianiu gleby
 • opisuje budowę morfologiczną korzenia i wskazuje jego funkcje
 • na podstawie ilustracji lub zdjęć potrafi rozpoznać organizmy żyjące w glebie oraz wymienia ich cechy przystosowujące do życia w tym środowisku
 • wskazuje źródła zanieczyszczeń gleby w najbliższej okolicy
 • potrafi wskazać sposoby ochrony gleby przed zanieczyszczeniami
 • rozumie pojęcie organizm
 • potrafi wymienić cechy organizmów żywych
 • wskazuje różnice między organizmami roślinnymi a zwierzęcymi
 • rozumie, na czym polega samożywność i cudzożywność
 • podaje przykłady organizmów samożywnych i cudzożywnych
 • wyjaśnia, w jaki sposób są rozsiewane nasiona
 • wyjaśnia, jakie znaczenie dla roślin mają nasiona
 • zakłada hodowlę rośliny nasiennej
 • rozpoznaje najbardziej pospolite rośliny nasienne występujące w okolicy
 • uczestniczy w zakładaniu kolekcji nasion i zielnika
 • rozumie, jakie jest znaczenie kwiatów dla roślin
 • rozpoznaje na rysunku elementy budowy kwiatu
 • rozumie, na czym polega proces zapylenia kwiatu
 • rozumie, jakie znaczenie w procesie zapylania kwiatów mają owady
 • rozumie, jakie jest znaczenie liści dla roślin
 • wskazuje na schemacie lub okazie elementy budowy zewnętrznej liścia
 • potrafi podać przykłady liści przekształconych
 • podaje główne funkcje liścia
 • potrafi wyjaśnić zastosowanie roślin leczniczych
 • potrafi posługiwać się kluczem do oznaczania drzew
 • rozpoznaje na podstawie wyglądu liści i pnia 3 gatunki drzew
 • wyjaśnia, które zwierzęta zaliczamy do kręgowców
 • na podstawie rysunku lub opisu podaje, do jakiej grupy kręgowców należy określone zwierzę
 • potrafi wymienić kilka przykładów kręgowców najbliższej okolicy
 • rozumie znaczenie hodowli zwierząt
 • rozpoznaje zwierzęta hodowlane
 • wyjaśnia, dlaczego nie wolno pozyskiwać do hodowli dziko żyjących zwierząt
 • podaje nazwę regionu, w którym mieszka
 • wskazuje na mapie swój region
 • podaje podstawowe informacje o położeniu swojej miejscowości
 • rozumie, jakie walory przyrodnicze decydują o atrakcyjności regionu, w którym mieszka
 • uzupełnia według instrukcji informacje o swoim regionie
 • określa, kto wchodzi w skład rodziny
 • potrafi wymienić podstawowe funkcje rodziny
 • rozróżnia stopnie pokrewieństwa w najbliższej rodzinie
 • rozumie i określa swoje uczucia w stosunku do osób bliskich
 • potrafi podać cechy charakterystyczne dla szkolnego okresu rozwojowego
 • rozumie, na czym polega proces dojrzewania człowieka
 • potrafi wskazać zmiany biologiczne i psychiczne zachodzące u dziewcząt i chłopców w okresie dojrzewania
 • stosuje zasady higieny jamy ustnej, ciała, włosów, odzieży oraz rozumie potrzebę codziennej kąpieli
 • rozumie konieczność dbania o własną sylwetkę
 • potrafi określić prawidłowe warunki miejsca nauki
 • rozumie, jakie zagrożenia wynikają z uzależnień
 • wymienia zdrowotne i społeczne skutki palenia papierosów, alkoholizmu i narkomanii
 • rozumie, na czym polega prawidłowe odżywianie
 • wyjaśnia, na czym polega estetyka spożywania posiłków
 • rozumie, w jaki sposób należy dbać o przechowywanie żywności
 • potrafi podać prawidłowy sposób postępowania z żywnością nienadającą się do spożycia
 • estetycznie nakrywa stół
 • rozpoznaje różne rodzaje nakryć stołu i określa przeznaczenie sztućców
 • potrafi właściwie zachowywać się przy stole
 • rozpoznaje na zdjęciach i ilustracjach chronione gatunki roślin i zwierząt
 • wyjaśnia znaczenie ochrony gatunkowej organizmów
 • rozumie pojęcia: pomnik przyrody, park narodowy i rezerwat przyrody
 • wyjaśnia potrzebę ścisłej ochrony przyrody w rezerwatach
 • wymienia charakterystyczne obiekty przyrodnicze występujące w najbliższym rezerwacie przyrody i parku narodowym
 • rozróżnia w terenie obiekty przyrody ożywionej i nieożywionej
 • wyjaśnia znaczenie parku narodowego i rezerwatu przyrody
 • omawia zasady zachowania się na terenach chronionych
 • rozumie, jakie działania są dozwolone na terenach chronionych
 • potrafi wskazać co najmniej 1 gatunek rośliny i zwierzęcia chronionego oraz pomnik przyrody występujący w okolicy
 • potrafi określić źródła zanieczyszczeń środowiska w okolicy, w której mieszka
 • rozróżnia źródła pozyskiwania energii
 • opisuje sposoby oszczędzania energii we własnym domu
 • potrafi segregować odpady
 • podaje przykłady odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody
 • odróżnia surowce wtórne od pierwotnych oraz od odpadów bezużytecznych
 • rozróżnia symbole ekologiczne
Stopień dopuszczający otrzyma uczeń, który, korzystając z pomocy nauczyciela:
 • potrafi wyjaśnić pojęcie: przyroda
 • podaje przykłady sposobów poznawania przyrody
 • wskazuje w terenie lub na schemacie elementy przyrody ożywionej i nieożywionej
 • potrafi odróżnić naturalne składniki krajobrazu od wytworzonych przez człowieka
 • rozpoznaje elementy krajobrazu
 • nazywa i wskazuje na schemacie formy terenu
 • wskazuje główne kierunki świata na widnokręgu
 • wymienia obiekty znajdujące się na widnokręgu
 • podaje przykłady zmian zachodzących w przyrodzie, związanych z występowaniem pór roku
 • rozróżnia szkic, plan i mapę
 • potrafi zmierzyć wielkość różnych przedmiotów
 • wskazuje na mapie i planie skalę oraz legendę
 • podaje na podstawie mapy przykład znaku topograficznego
 • wskazuje zmiany w krajobrazie spowodowane działalnością człowieka
 • rozpoznaje na zdjęciu, ilustracji lub w terenie roślinę zielną, krzew i drzewo
 • wymienia podstawowe rośliny uprawne i podaje przykłady ich zastosowań
 • potrafi wymienić główne rodzaje upraw w najbliższej okolicy
 • wykazuje obecność powietrza w otoczeniu
 • podaje skład powietrza
 • podaje podstawowe właściwości powietrza
 • wyjaśnia, co to jest gaz i mieszanina
 • odróżnia substancję czystą od mieszaniny
 • rozpoznaje stany skupienia substancji
 • podaje przykłady parowania, które można zaobserwować w życiu codziennym
 • rozpoznaje podstawowe zjawiska atmosferyczne
 • potrafi odczytywać wskazania termometru
 • rozpoznaje na schemacie zwierzęta posiadające zdolność lotu
 • podaje źródła zanieczyszczeń powietrza w najbliższej okolicy
 • potrafi wyjaśnić pojęcia: woda, rozpuszczalnik, roztwór i zawiesina
 • rozpoznaje stany skupienia wody
 • wyjaśnia, w jakich warunkach woda zmienia stan skupienia
 • podaje przykłady cieczy, ciał stałych i gazów występujących w przyrodzie
 • rozpoznaje przykłady roztworów i zawiesin spotykanych w życiu codziennym
 • potrafi rozpoznać opady i osady występujące latem i zimą
 • potrafi wyjaśnić, jaka jest różnica między wodą słodką a słoną
 • wymienia rodzaje wód powierzchniowych
 • rozróżnia naturalne i sztuczne zbiorniki wodne oraz cieki wodne występujące w najbliższej okolicy
 • potrafi wskazać i nazwać wody powierzchniowe w najbliższej okolicy
 • wskazuje na mapie lub planie najbliższej okolicy przykłady wód powierzchniowych
 • rozpoznaje na schemacie roślinę wodną, rybę, płaza i ssaka
 • podaje przykład źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych
 • odróżnia ciała stałe od cieczy
 • podaje przykłady ciał stałych
 • wyjaśnia pojęcia: krystalizacja i krzepnięcie
 • wyjaśnia pojęcia: skała, minerał i gleba
 • podaje przykład skały, minerału i rodzaju gleby
 • podaje przykłady skal występujących w najbliższej okolicy
 • wyjaśnia, jakie gleby występują w najbliższej okolicy
 • podaje przykład zastosowania różnych rodzajów skał (piasku, węgla, granitu)
 • wskazuje próchnicę jako warstwę najbogatszą w składniki odżywcze dla roślin i zwierząt
 • rozpoznaje na ilustracjach gatunki zwierząt, których życie związane jest z glebą
 • na podstawie ilustracji lub zdjęć rozpoznaje wybrany organizm żyjący w glebie
 • podaje źródła zanieczyszczeń gleby
 • wyjaśnia pojęcie organizm
 • wymienia cechy organizmów żywych
 • podaje różnice między samożywnością a cudzożywnością
 • wyjaśnia, do czego służą nasiona
 • wskazuje na schemacie lub okazie i nazywa elementy budowy zewnętrznej rośliny nasiennej
 • potrafi samodzielnie wysiewać nasiona
 • wymienia sposoby rozsiewania nasion
 • pomaga przy zakładaniu zielnika
 • potrafi odróżnić pojedynczy kwiat od kwiatostanu
 • wyjaśnia, jakie znaczenie dla roślin mają kwiaty
 • wyjaśnia, jakie znaczenie dla roślin mają liście
 • wskazuje na schemacie elementy budowy zewnętrznej liścia
 • wyjaśnia, jakie znaczenie dla człowieka mają rośliny lecznicze
 • rozpoznaje najpospolitsze rośliny lecznicze (pokrzywę, mniszka, skrzyp)
 • rozpoznaje najpospolitsze drzewa (kasztanowca, klon, dąb)
 • wyjaśnia, które zwierzęta należą do kręgowców oraz podaje odpowiednie przykłady tych zwierząt
 • podaje przykłady zwierząt hodowlanych
 • potrafi wymienić zasady opieki nad zwierzętami domowymi
 • podaje nazwę regionu, w którym mieszka
 • stara się ocenić atrakcyjność swojego regionu
 • potrafi określić, kto wchodzi w skład rodziny
 • rozróżnia stopnie pokrewieństwa w najbliższej rodzinie
 • stara się zrozumieć i określić swoje uczucia w stosunku do osób bliskich
 • wyjaśnia znaczenie określeń stopni pokrewieństwa
 • potrafi scharakteryzować etapy rozwoju człowieka
 • potrafi wyjaśnić, na czym polega proces dojrzewania
 • potrafi nazwać okres rozwojowy, w którym obecnie się znajduje
 • rozumie potrzebę utrzymywania higieny osobistej
 • potrafi wymienić zachowania, które zapobiegają wadom postawy ciała
 • wyjaśnia zagrożenia wynikające z uzależnień
 • wyjaśnia, na czym polega prawidłowe odżywianie
 • potrafi odróżnić produkty pochodzenia roślinnego od produktów pochodzenia zwierzęcego
 • wyjaśnia, w jaki sposób należy przechowywać żywność
 • podaje główne zasady kulturalnego zachowania się przy stole
 • potrafi estetycznie nakryć stół
 • podaje przykłady chronionych gatunków roślin i zwierząt
 • potrafi wymienić formy ochrony przyrody
 • wyjaśnia pojęcia: pomnik przyrody, park narodowy i rezerwat przyrody
 • potrafi wskazać zasady zachowania się wobec chronionych gatunków roślin, zwierząt oraz pomników przyrody
 • podaje kilka zasad zachowania się na obszarach chronionych
 • podaje nazwy parku narodowego i rezerwatu przyrody występujących najbliżej miejsca zamieszkania
 • wymienia i nazywa obiekty chronione występujące w najbliższym parku narodowym
 • podaje źródła zanieczyszczeń środowiska w swoim regionie
 • wyjaśnia zasadność segregacji odpadów i wykorzystywania surowców wtórnych
Jeżeli uczeń nie posiadł umiejętności wymaganych na stopień dopuszczający otrzymuje stopień niedostateczny.

KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA V

Stopień celujący otrzyma uczeń, który:
 • proponuje sposoby ochrony wybrzeża przed niszczącą działalnością morza
 • tłumaczy, dlaczego w górach występują piętra roślinności
 • gromadzi informacje o wybranych krajobrazach, miastach i obiektach
 • wyjaśnia na podstawie modelu drobinowej budowy substancji wzrost ciśnienia wskutek zagęszczenia (lub podwyższenia temperatury) powietrza w zamkniętym zbiorniku o stałej objętości
 • proponuje doświadczenie wykazujące wpływ temperatury na zmianę objętości gazu
 • ocenia wpływ ozonu na organizmy żywe w zależności od miejsca jego występowania
 • wskazuje związek pomiędzy konwekcją a ruchem powietrza atmosferycznego
 • udowadnia na dowolnym przykładzie udział tlenu w procesie spalania
 • wyjaśnia zależność między sposobem nagrzewania się i oziębiania gleby oraz wody a panującym klimatem
 • proponuje metody walki ze szkodnikami niezagrażające innym żywym organizmom
 • projektuje i wykonuje karmnik dla ptaków z uwzględnieniem ich bezpieczeństwa i wymagań pokarmowych
 • przedstawia propozycje sposobów ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery
 • uzasadnia związek między budową zwierząt a strefą wody, w której one występują
 • wykazuje związek pomiędzy właściwościami wody a możliwością przetrwania w niej żywych organizmów w czasie zimy
 • potrafi uzasadnić twierdzenie, że zagrożenie powodziowe jest związane ze zmiennością pór roku
 • dowodzi znaczenia krążenia wody w przyrodzie dla życia organizmów
 • proponuje sposoby ograniczania zanieczyszczeń wody
 • udowadnia związek między rodzajem upraw a jakością gleby
 • potrafi określić wymagania glebowe roślin często uprawianych w Polsce oraz podaje przykłady wykorzystania tych roślin przez człowieka
 • proponuje sposoby zapobiegania zagrożeniu środowiska odpadami
 • wyciąga na podstawie własnej hodowli wnioski dotyczące warunków życia i sposobów odżywiania się grzybów pleśniowych i drożdży
 • proponuje przykład łańcucha pokarmowego, w którym występują grzyby
 • potrafi wyjaśnić, jaka jest zależność między rodzajem barwników występujących w plesze glonów a głębokością zbiornika wodnego, na której one występują
 • analizuje przystosowania w budowie mchu do życia w środowisku lądowym
 • wyjaśnia związek pomiędzy składem zbiorowisk roślinnych a warunkami środowiska, w których one występują (rodzajem podłoża oraz dostępnością wody)
 • potrafi założyć hodowlę roślin doniczkowych
 • uzasadnia związek układu ruchu z innymi układami budującymi organizm człowieka
 • omawia związek pomiędzy oddychaniem wewnątrzkomórkowym a funkcjami życiowymi organizmu
 • planuje harmonogram dnia zgodny z higienicznym trybem życia
 • planuje i wykonuje album lub plakat dotyczący polskich parków narodowych
 • wyjaśnia, jakie obszary uznaje się za Międzynarodowe Rezerwaty Biosfery
Stopień bardzo dobry otrzyma uczeń, który:
 • wyszukuje w atlasie różne rodzaje map i określa ich rodzaj
 • potrafi zorientować mapę za pomocą kompasu
 • oblicza rzeczywistą odległość między dowolnymi punktami na mapie
 • posługuje się terminologią przyrodniczą przy opisie cech krajobrazów Polski
 • wyjaśnia, w jaki sposób powstały Żuławy Wiślane
 • potrafi wyjaśnić pochodzenie głazów narzutowych oraz w jaki sposób powstawały wzniesienia morenowe
 • tłumaczy, w jaki sposób powstaje krajobraz krasowy
 • przyporządkowuje gatunki roślin piętrom górskim, na których one występują
 • odróżnia cząsteczki pierwiastka od cząsteczek związku chemicznego
 • ustala nazwy cząsteczek niektórych pierwiastków i związków chemicznych na podstawie ich modeli rysunkowych
 • wyjaśnia na dowolnym przykładzie zjawisko samoczynnego rozprzestrzeniania się gazu, posługując się modelem drobinowej budowy substancji
 • opisuje zasady działania wybranych przyrządów meteorologicznych
 • wykonuje prosty przyrząd do pomiaru wybranego składnika pogody
 • oblicza średnią temperaturę powietrza
 • wyjaśnia zależność pomiędzy zmianami frontów atmosferycznych a pogodą
 • analizuje, posługując się mapą Polski, wpływ na warunki atmosferyczne naszego kraju napływających nad jego obszar z różnych stron mas powietrza
 • przedstawia argumenty przemawiające za i przeciw stawianiu elektrowni wiatrowych
 • rozpoznaje na zdjęciu lub ilustracji po jednym gatunku owada i ptaka
 • wyjaśnia mechanizm powstawania efektu cieplarnianego i kwaśnych deszczów
 • wskazuje na mapie rejony Polski najbardziej skażone pod względem zanieczyszczenia powietrza
 • wskazuje na podstawie wyników doświadczenia różnicę gęstości wody i powietrza oraz podaje jej skutki dla sposobu poruszania się organizmów żywych w tych środowiskach
 • uzasadnia, że Bałtyk jest morzem wewnątrzkontynentalnym
 • charakteryzuje właściwości wody w Morzu Bałtyckim
 • opisuje, posługując się mapą, ukształtowanie brzegu Bałtyku
 • uzasadnia związek pomiędzy przystosowaniem w budowie wybranych zwierząt, ich występowaniem w morzu oraz sposobem zdobywania pokarmu
 • podaje przykład zależności pokarmowych między organizmami żyjącymi w Bałtyku
 • porównuje warunki życia roślin i zwierząt zamieszkujących poszczególne odcinki rzeki oraz różne strefy jeziora
 • oblicza, używając skali mapy, rzeczywistą długość rzeki
 • opisuje etapy tworzenia się terenów podmokłych
 • podaje przykłady wód źródlanych i wskazuje na mapie miejsca ich występowania
 • rozumie współzależność zjawisk warunkujących obieg wody w przyrodzie
 • dostrzega korelację między występowaniem złóż surowców mineralnych a rozwojem gospodarczym kraju
 • wskazuje na mapie rejony wydobywania wybranych kamieni ozdobnych w Polsce
 • potrafi wskazać na mapie glebowej obszary występowania różnych rodzajów gleb w Polsce
 • charakteryzuje gleby występujące w Polsce
 • rozumie znaczenie recyklingu
 • dowodzi negatywnego wpływu wysypisk i składowisk śmieci na środowisko naturalne
 • wyjaśnia, na czym polega samożywność i cudzożywność bakterii
 • dokonuje podziału bakterii cudzożywnych na pasożyty i roztocza
 • wyjaśnia, w jaki sposób rozmnażają się drożdże, pleśnie, glony, mchy oraz paprotniki
 • rozumie, w jakich warunkach zachodzi proces fermentacji alkoholowej
 • potrafi korzystać ze skali porostowej
 • uzasadnia prawdziwość stwierdzenia, że mchy i porosty są organizmami pionierskimi
 • wyjaśnia, w jaki sposób powstał węgiel kamienny
 • dowodzi znaczenia spożywania owoców i warzyw dla prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka
 • rozumie znaczenie gospodarstw ekologicznych dla człowieka
 • określa wymagania (ilość światła, sposób podlewania, rodzaj gleby) i zasady pielęgnacji wybranej rośliny doniczkowej i ogrodowej
 • opisuje budowę morfologiczną i warunki życia wybranego mięczaka, pajęczaka i owada
 • wyjaśnia, jakie jest znaczenie w przyrodzie i dla człowieka wybranych gatunków bezkręgowców
 • wymienia przynajmniej trzy gatunki zwierząt bezkręgowych, które podlegają w Polsce ochronie
 • omawia znaczenie kręgowców w przyrodzie i dla gospodarki człowieka
 • wyjaśnia, czym wyróżniają się ssaki spośród innych kręgowców
 • wyjaśnia, dlaczego człowiek należy do gromady ssaków
 • omawia rolę poszczególnych układów budujących organizm człowieka
 • tłumaczy rolę mięśni oraz szkieletu podczas wykonywania ruchów
 • wyjaśnia, co to są stawy oraz jaką one pełnią funkcję
 • uzasadnia rolę poszczególnych narządów układu pokarmowego w trawieniu pokarmów
 • tłumaczy, na czym polega higiena okresu ciąży
 • potrafi wyjaśnić skąd biorą się bliźnięta jedno- i dwu-jajowe
 • definiuje pojęcia: choroba zakaźna, epidemia
 • uzasadnia wpływ różnych czynników na zdrowie człowieka (odżywiania, wypoczynku biernego i czynnego, higieny ciała i odzieży, kultury bycia)
 • wyjaśnia, czym są szczepionki i jakie jest ich działanie
 • rozumie znaczenie szczepień ochronnych
 • uzasadnia konieczność tworzenia parków narodowych
 • dostrzega różnicę w składzie gatunkowym organizmów zamieszkujących poszczególne parki narodowe w Polsce
 • rozpoznaje organizmy przedstawione na emblematach parków narodowych Polski
 • tłumaczy potrzebę ochrony jaskiń ze względu na ich walory turystyczne oraz dla zachowania unikalnych gatunków nietoperzy
 • uzasadnia potrzebę ochrony terenów podmokłych zachowaniem bioróżnorodności
 • potrafi uzasadnić potrzebę zachowania naturalnych lasów
 • rozpoznaje i nazywa piętra roślinności górskiej
 • potrafi rozpoznać charakterystyczne i unikalne obiekty występujące na obszarach wybranych parków narodowych
Stopień dobry otrzyma uczeń, który:
 • przedstawia, posługując się mapą, podział administracyjny Polski: województwa, powiaty, gminy
 • wskazuje różnice między odmiennymi rodzajami map tematycznych
 • przedstawia za pomocą poziomic model pagórka
 • odczytuje z mapy hipsometrycznej wysokości terenu
 • oblicza wysokość względną i bezwzględną wzniesienia
 • wymienia najważniejsze cechy wybranych krajobrazów Polski: pobrzeży, pojezierzy, nizin środkowopolskich, wyżyn i gór
 • odczytuje z mapy położenie terenów depresyjnych w Polsce
 • potrafi odczytać z mapy nazwy największych obszarów leśnych leżących na pojezierzach i nizinach środkowopolskich
 • odczytuje z mapy, na jakich wysokościach położone są wyżyny w Polsce
 • wyjaśnia, co to są skamieniałości oraz w jaki sposób one powstawały
 • odczytuje z mapy wysokości najwyższych szczytów Gór Świętokrzyskich, Sudetów i Karpat
 • potrafi sporządzić mieszaninę jednorodną i niejednorodną
 • odróżnia cząsteczki od atomów pierwiastków, posługując się przykładami argonu i tlenu
 • wyjaśnia różnicę pomiędzy pierwiastkiem a związkiem chemicznym na podstawie tlenu i dwutlenku węgla
 • wymienia praktyczne zastosowania ściśliwości i rozprężliwości powietrza
 • potrafi podać przykłady wykorzystywania przez człowieka zjawiska konwekcji
 • odróżnia wymianę gazową od procesu oddychania
 • wyjaśnia pojęcie oddychanie wewnątrzkomórkowe
 • potrafi przeprowadzać proste pomiary i obserwacje meteorologiczne
 • odczytuje z mapy klimatycznej wysokość temperatury i ilość opadów oraz wskazuje na mapie obszary o określonych wielkościach tych parametrów
 • potrafi opracować prognozę pogody na podstawie prostych obserwacji
 • wyjaśnia mechanizm tworzenia się frontów atmosferycznych
 • potrafi na podstawie mapy klimatycznej scharakteryzować klimat Polski
 • wskazuje zależność pomiędzy porami roku a cyklem rozwojowym rośliny
 • wymienia stadia rozwojowe owadów
 • wylicza sposoby zdobywania pokarmu przez ptaki
 • tłumaczy przyczyny wędrówek ptaków
 • wyjaśnia wpływ zapylenia, efektu cieplarnianego i kwaśnych deszczów na środowisko naturalne i zdrowie człowieka
 • wyjaśnia na podstawie wyników przeprowadzonego doświadczenia, że woda jest składnikiem żywych organizmów
 • wskazuje na mapie położenie cieśnin łączących Bałtyk z Morzem Północnym oraz należących do Polski wysp, półwyspów, zatok i zalewów
 • potrafi wskazać na mapie położenie dużych portów rybackich
 • wskazuje na mapie położenie głównych polskich rzek, jezior i kanałów
 • dowodzi związku pomiędzy rodzajem działalności człowieka a jego miejscem życia
 • pokazuje na mapie bieg Wisły i Odry, ich źródła, główne dopływy oraz ujścia
 • uzasadnia związek między rodzajem barwnika glonów a głębokością zbiornika wodnego, na której one występują
 • wskazuje na mapie położenie dużych miast leżących nad Wisłą i Odrą
 • identyfikuje na mapie Polski największe jeziora i określa regiony geograficzne, w których się one znajdują
 • uzasadnia konieczność ochrony terenów podmokłych, wskazując ich walory przyrodnicze oraz rolę w zapobieganiu powodziom
 • rozumie, w jaki sposób woda dociera do mieszkań
 • potrafi wyjaśnić znaczenie wód podziemnych oraz podać sposoby ich wykorzystywania przez człowieka
 • wyjaśnia, na czym polega samooczyszczanie wód
 • wskazuje na zdjęciach, ilustracjach lub wśród eksponatów przykłady surowców mineralnych
 • rozumie, jakie jest znaczenie surowców mineralnych dla człowieka
 • wyjaśnia, jak powstał węgiel kamienny
 • opisuje na podstawie obserwacji eksponatów lub ich opisów wygląd: szafiru, ametystu, granatu, agatu, malachitu i bursztynu
 • podaje, posługując się mapą, jakie gleby najczęściej występują na obszarze Polski
 • wskazuje na mapie najżyźniejsze obszary naszego kraju
 • udowadnia na podstawie wyników eksperymentu wpływ rodzaju gleby na rozwój roślin
 • proponuje rozwiązania zapobiegające zanieczyszczeniu środowiska odpadami
 • określa sposoby zagospodarowania surowców wtórnych (np. złomu, makulatury) oraz odpadów nadających się do ponownego użycia (np. szklanych butelek) lub przetworzenia (np. odpadów organicznych)
 • potrafi sporządzać preparaty mikroskopowe
 • dokonuje obserwacji mikroskopowej kropli wody z akwarium, komórek glonów, strzępek pleśniaka białego oraz zarodni paproci
 • potrafi wskazać podobieństwa i różnice miedzy organizmami jednokomórkowymi
 • rysuje komórkę bakterii oraz zaznacza elementy jej budowy
 • dostrzega różnice w budowie różnych gatunków grzybów
 • wyjaśnia, na czym polega mikoryza i jakie jest jej znaczenie w przyrodzie
 • rozpoznaje na podstawie opisu oraz zdjęć lub ilustracji glony jednokomórkowe, kolonijne i wielokomórkowe
 • rozróżnia na podstawie opisu oraz zdjęć lub ilustracji zielenice, brunatnice i krasnorosty
 • rozumie, w jaki sposób odżywiają się glony
 • wyjaśnia, co to jest skala porostowa i jakie ma ona zastosowanie
 • opisuje sposób rozmnażania się mchów i paprotników
 • uzasadnia konieczność ochrony paprotników
 • rozróżnia kilka rodzajów zbiorowisk roślinnych występujących w Polsce na podstawie składu gatunkowego występujących tam roślin
 • wskazuje w najbliższym otoczeniu rośliny synantropijne
 • wyjaśnia, co to są gospodarstwa ekologiczne
 • rozpoznaje na podstawie atlasu przynajmniej po trzy gatunki roślin ozdobnych hodowanych w mieszkaniach oraz podaje miejsca pochodzenia tych roślin
 • rozumie, w jaki sposób odżywiają się bezkręgowce
 • potrafi wskazać przystosowania kręgowców do różnych środowisk życia
 • wyjaśnia rolę szkieletu człowieka podczas poruszania
 • wymienia różne grupy mięśni budujące organizm człowieka (mięśnie szkieletowe oraz mięśnie narządów wewnętrznych)
 • wyjaśnia, na czym polega proces trawienia pokarmu
 • porównuje na podstawie diagramu skład powietrza wdychanego i wydychanego przez człowieka
 • potrafi wyjaśnić, na czym polega oddychanie wewnątrzkomórkowe
 • wymienia etapy rozwoju człowieka od zapłodnienia do przyjścia na świat
 • podaje objawy wybranych chorób
 • potrafi opisać szkody w organizmie człowieka wywołane przez bakterie chorobotwórcze oraz wirusy
 • rozumie znaczenie parków narodowych
 • wskazuje na mapie jeziora występujące na terenie Słowińskiego Parku Narodowego
 • wymienia nazwę najstarszego parku narodowego utworzonego na obszarze Polski
 • omawia walory przyrodnicze parków narodowych Polski
Stopień dostateczny otrzyma uczeń, który:
 • określa na podstawie mapy Europy lub świata położenie Polski
 • wskazuje na mapie Europy kraje sąsiadujące z Polską
 • rozumie pojęcia: państwo, stolica, herb, symbol narodowy, Ojczyzna oraz wymienia symbole narodowe Polski
 • wskazuje na mapie położenie miejscowości, w której mieszka i określa jej przynależność administracyjną
 • potrafi wskazać na mapie położenie stolicy Polski
 • odczytuje znaki kartograficzne na mapie ogólnogeograficznej
 • porównuje ze sobą różnego rodzaju mapy ogólnogeograficzne: topograficzne i przeglądowe
 • wyjaśnia, co przedstawia mapa hipsometryczna, korzystając ze znaków w legendzie
 • podaje znaczenie pojęć: poziomica, brzeg, wybrzeże, pobrzeże, mierzeja, klif, wydma, delta, depresja
 • potrafi wskazać na rysunku poziomicowym pagórka stok łagodny i stromy
 • rozróżnia wysokość względną i bezwzględną
 • potrafi korzystać ze skali barw na mapie hipsometrycznej
 • wskazuje na mapie obszary nizinne, wyżynne i górskie
 • opisuje rysunek określonego obszaru, posługując się terminologią geograficzną
 • rozróżnia i charakteryzuje krajobrazy naturalne i kulturowe oraz podaje przykłady tych krajobrazów
 • wymienia przykłady dostosowania działalności człowieka do określonych warunków naturalnych
 • wskazuje na mapie Polski wybrane krainy geograficzne: pobrzeża, pojezierza, niziny środkowopolskie, wyżyny i góry
 • wymienia i wskazuje na mapie największe miasta położone na obszarach wybranych krajobrazów Polski
 • wyjaśnia na podstawie wyników doświadczeń, że powietrze jest ciałem, które zajmuje pewną objętość oraz posiada masę
 • rozumie pojęcia: atom, cząsteczka, pierwiastek, związek chemiczny
 • podaje przykłady pierwiastków i związków chemicznych
 • opisuje właściwości powietrza, używając określeń dotyczących jego kształtu i możliwości zmiany objętości (ściśliwość i rozprężliwość)
 • wyjaśnia, na czym polega konwekcja
 • dowodzi znaczenia oddychania dla życia
 • wykazuje udział tlenu w procesie spalania oraz wymienia zjawiska towarzyszące spalaniu
 • wymienia zagrożenia wynikające z nieumiejętnego stosowania wybranych paliw w codziennym życiu
 • wyjaśnia, w jaki sposób powstaje prognoza pogody
 • wyszukuje w internecie prognozę pogody dla dowolnie wybranego obszaru Polski
 • wymienia przyrządy służące do pomiaru wiatru, wilgotności i ilości opadu deszczu
 • podaje dwa przykłady wykorzystania energii wiatru
 • potrafi wymienić różnice pomiędzy poszczególnymi porami roku
 • uzasadnia potrzebę przewidywania pogody
 • odczytuje prognozę z mapy pogody
 • wymienia czynniki decydujące o klimacie Polski
 • wskazuje różnicę w nagrzewaniu się różnych substancji, posługując się przykładem gleby, piasku lub żwiru oraz wody
 • potrafi podać, jakie elementy zawiera mapa klimatyczna Polski
 • wymienia przykłady wpływu klimatu na organizmy żywe występujące na terenie Polski
 • podaje przykłady dostosowania warunków życia ludzi do warunków klimatycznych występujących w Polsce
 • uzasadnia tezę, że praca rolnika jest uwarunkowana zmiennością przyrody
 • rozpoznaje na rysunku oraz nazywa elementy budowy owada i ptaka
 • podaje przykłady owadów różniących się: budową skrzydeł, sposobem odżywiania lub trybem życia
 • dokonuje podziału ptaków ze względu na ich środowisko życia
 • wymienia nazwy gazowych zanieczyszczeń powietrza oraz podaje ich źródła
 • wyjaśnia, że woda jest składnikiem żywych organizmów
 • wymienia substancje rozpuszczone w wodzie niezbędne do życia organizmów
 • porównuje warunki życia występujące w środowisku wodnym z warunkami na lądzie (przenikalność dla światła, gęstość, temperatura)
 • wyjaśnia na podstawie wyników doświadczenia, że woda nie ma stałego kształtu
 • potrafi odczytać z mapy rodzaje wód na Ziemi
 • wskazuje na mapie Polski położenie Bałtyku, głównych rzek, jezior, kanałów oraz terenów podmokłych
 • wymienia strefy życia organizmów w Bałtyku
 • potrafi odczytać z mapy głębokość morza
 • wymienia strefy życia organizmów w jeziorze
 • wyjaśnia pojęcia: wyspa, półwysep, zatoka, cieśnina, zalew, bryza, klif, wydma, plaża, źródło, koryto, system rzeczny, ujście
 • podaje przykłady roślin i zwierząt występujących w różnych strefach wodnych w morzu i jeziorze oraz w rzekach i na terenach podmokłych
 • wyjaśnia, w jaki sposób powstawały tereny podmokłe
 • rozumie zjawiska powodujące zmiany stanu skupienia wody
 • wyjaśnia, w jaki sposób woda krąży w przyrodzie
 • potrafi wymienić cechy wody pitnej oraz wyjaśnić jej pochodzenie
 • wyjaśnia pojęcia: uzdrowisko, sanatorium
 • opisuje, na czym polega uzdatnianie wody
 • wskazuje szkodliwy wpływ zanieczyszczeń wód na życie organizmów
 • wymienia przykłady poszczególnych grup surowców mineralnych
 • wskazuje na mapie Polski rejony wydobywania największych ilości surowców mineralnych
 • charakteryzuje grupy surowców mineralnych występujących Polsce
 • wyjaśnia, w jaki sposób człowiek wykorzystuje poszczególne grupy surowców mineralnych
 • podaje na podstawie własnych obserwacji lub tekstu z podręcznika przykłady wykorzystania kamieni ozdobnych przez człowieka
 • wyjaśnia, korzystając z tekstu podręcznika oraz własnych obserwacji, co to jest gleba i jaki jest jej skład
 • rozumie, od czego zależy żyzność gleby
 • wskazuje cechy terenów najkorzystniejszych pod uprawę roślin
 • potrafi rozpoznać na ilustracjach lub zdjęciach podstawowe rośliny uprawiane w Polsce
 • opisuje działania człowieka, które zapobiegają zubożeniu gleby oraz podnoszą jej żyzność
 • rozpoznaje na ilustracjach lub zdjęciach szkodniki pól uprawnych
 • rozróżnia odpady toksyczne oraz inne zanieczyszczające środowisko od surowców wtórnych i nadających się do ponownego wykorzystania lub przetworzenia
 • porządkuje elementy budowy organizmu człowieka zgodnie ze wzrastającą organizacją
 • nazywa niektóre narządy budujące poszczególne układy organizmu człowieka oraz wyjaśnia rolę tych narządów
 • potrafi na podstawie ilustracji układu pokarmowego opisać drogę pokarmu w organizmie człowieka
 • opisuje na podstawie ilustracji układu oddechowego drogę powietrza w organizmie człowieka
 • wyjaśnia, na czym polega proces oddychania
 • porównuje budowę ciała kobiety i mężczyzny
 • definiuje pojęcia: zapłodnienie, rozmnażanie
 • wymienia narządy budujące układ rozrodczy żeński i męski oraz określa ich funkcje
 • wyjaśnia pojęcia: choroba, drobnoustroje chorobotwórcze
 • tłumaczy, w jaki sposób drobnoustroje chorobotwórcze wnikają do organizmu człowieka
 • rozróżnia choroby zakaźne, bakteryjne i wirusowe oraz podaje przykłady tych chorób
 • potrafi wymienić choroby, w których leczeniu nie stosuje się antybiotyków
 • wymienia czynniki, od których zależy zdrowie człowieka (higiena odżywiania, ciała, odzieży, pomieszczeń, w których przebywamy, nauki i wypoczynku)
 • wyjaśnia rolę higienicznego trybu życia (gimnastyki, właściwego odżywiania oraz częstego przebywania na świeżym powietrzu) w utrzymaniu sprawności ruchowej
 • wskazuje na mapie położenie wybranych parków narodowych Polski
 • wymienia kilka gatunków roślin i zwierząt zamieszkujących parki narodowe Polski
 • wyjaśnia, co to jest Czerwona Księga
 • odróżnia brzeg klifowy od wydmowego
Stopień dopuszczający otrzyma uczeń, który, korzystając z pomocy nauczyciela:
 • potrafi wskazać Polskę na mapie Europy lub świata
 • wymienia symbole Polski: godło, flagę, hymn narodowy
 • wskazuje na mapie Polski położenie miejscowości, w której mieszka
 • rozróżnia krajobrazy naturalne i kulturowe oraz podaje ich przykłady
 • porównuje cechy krajobrazu wiejskiego z krajobrazem miejskim
 • wymienia działania człowieka zmieniające krajobraz naturalny
 • potrafi wymienić elementy krajobrazu kulturowego w okolicy swojego miejsca zamieszkania lub w okolicy szkoły
 • rozpoznaje na zdjęciach lub ilustracjach wybrane krajobrazy Polski: pobrzeży, pojezierzy, nizin środkowopolskich, wyżyn i gór
 • wskazuje na mapie największe miasta położone na obszarach wybranych krajobrazów
 • potrafi opisać cechy mieszaniny jednorodnej i niejednorodnej oraz podaje przykłady tych mieszanin
 • wyjaśnia znaczenie tlenu w przyrodzie
 • wymienia znane z życia codziennego przykłady procesu spalania
 • podaje przykłady wpływu pogody na człowieka (ubiór, sposób spędzania wolnego czasu, samopoczucie)
 • opisuje zależność przyrody od warunków klimatycznych
 • wskazuje źródła informacji na temat prognozy pogody
 • wymienia kalendarzowe i klimatyczne pory roku występujące w Polsce
 • wylicza cechy poszczególnych pór roku, korzystając z ilustracji i zdjęć
 • podaje przykłady owadów występujących na obszarze Polski
 • wskazuje owady pożyteczne dla człowieka oraz te, które są szkodnikami
 • wymienia co najmniej trzy gatunki ptaków występujących w najbliższej okolicy oraz w Polsce
 • potrafi wymienić nazwy gazowych zanieczyszczeń powietrza
 • podaje źródła zapylenia powietrza w Polsce
 • wylicza dziedziny życia człowieka, w których wykorzystywana jest woda
 • wskazuje na mapie i globusie obszary wodne występujące na Ziemi
 • dokonuje podziału wód występujących na Ziemi na słone i słodkie
 • wymienia rodzaje wód powierzchniowych występujących w Polsce
 • potrafi rozpoznać na ilustracjach lub zdjęciach organizmy żyjące w Morzu Bałtyckim
 • wyjaśnia, co to jest rzeka i wskazuje dowolną rzekę główną, jej dopływy oraz kolejne odcinki (bieg górny, środkowy, dolny)
 • potrafi rozpoznać na ilustracjach lub zdjęciach organizmy żyjące w polskich rzekach
 • wyjaśnia, jakie jest znaczenie rzek dla człowieka
 • wskazuje na mapie Polski największe jeziora
 • potrafi rozpoznać na ilustracjach lub zdjęciach organizmy żyjące w polskich jeziorach
 • wyjaśnia, co to są tereny podmokłe
 • podaje na podstawie rysunku oraz własnych obserwacji przykłady zmian stanów skupienia wody w przyrodzie
 • wymienia etapy krążenia wody w przyrodzie
 • potrafi podać źródła zanieczyszczeń wód w Polsce
 • dzieli surowce mineralne na energetyczne, metaliczne, chemiczne i skalne
 • podaje przykłady wykorzystania surowców mineralnych przez człowieka
 • rozpoznaje bursztyn spośród innych minerałów
 • wyjaśnia, jakie jest znaczenie uprawy ziemi dla człowieka
 • wymienia przykłady roślin uprawianych w Polsce w sadach, ogrodach i na polach uprawnych
 • opisuje szkodliwy wpływ chwastów i szkodników na jakość upraw
 • wskazuje źródła odpadów produkowanych w Polsce
 • wymienia przykłady odpadów toksycznych i innych zanieczyszczających środowisko
 • podaje przykłady surowców wtórnych
 • wymienia nazwy przyrządów służących do obserwacji przyrodniczych
 • wyjaśnia, w jakim celu posługujemy się mikroskopem
 • rozumie różnicę między organizmami jednokomórkowymi i wielokomórkowymi
 • podaje przykłady organizmów jednokomórkowych
 • potrafi wskazać środowiska życia organizmów jednokomórkowych
 • rozróżnia i nazywa kształty komórek bakterii
 • określa środowisko życia bakterii, grzybów, drożdży, glonów, porostów, mchów oraz paprotników
 • wymienia przykłady grzybów pasożytniczych i roztoczy
 • podaje przykłady wykorzystania przez człowieka drożdży i grzybów pleśniowych
 • wyjaśnia, jakie jest znaczenie bakterii i pleśni w przyrodzie i dla człowieka
 • proponuje sposoby zabezpieczenia żywności przed bakteriami i pleśniami
 • wymienia zasady zbierania grzybów
 • wyjaśnia, jakie jest znaczenie grzybów, mchów, porostów i glonów w przyrodzie i dla człowieka
 • wymienia po trzy gatunki mchów i paprotników występujących w Polsce
 • podaje przykłady gatunków roślin uprawianych przez człowieka w sadach, ogrodach i na polach uprawnych
 • wyjaśnia, w jakim celu człowiek uprawia rośliny
 • rozróżnia części jadalne roślin uprawianych w Polsce
 • wyjaśnia, w jakim celu ludzie hodują rośliny ozdobne
 • wymienia cechy zwierząt bezkręgowych i kręgowych
 • rozpoznaje kręgowce roślinożerne, wszystkożerne i mięsożerne oraz podaje przykłady zwierząt zaliczanych do tych grup
 • rozumie pojęcia: tkanka, narząd (organ), układ
 • wskazuje na sobie położenie wybranych narządów układów ruchu, pokarmowego oraz oddechowego (np. żołądka, serca, płuc, kręgosłupa)
 • wymienia, korzystając z ilustracji, kolejne odcinki układów pokarmowego i oddechowego człowieka
 • rozumie, w jaki sposób odżywia się człowiek
 • dokonuje pomiaru klatki piersiowej podczas wdechu i wydechu
 • wyjaśnia, w jaki sposób powstaje życie człowieka
 • potrafi zmierzyć temperaturę swojego ciała oraz zinterpretować wynik
 • określa, jakie są symptomy choroby
 • wyjaśnia, jakie są zasady postępowania w przypadku zachorowania na choroby wirusowe i bakteryjne
 • wybiera spośród proponowanych sposobów spędzania wolnego czasu te, które są odpowiednie dla zachowania zdrowia
 • wyjaśnia, jaka jest rola higieny w zachowaniu zdrowia człowieka
 • wyjaśnia, w jakim celu tworzy się parki narodowe
 • podaje zasady zachowania się na obszarze parku narodowego
Jeżeli uczeń nie posiadł umiejętności wymaganych na stopień dopuszczający otrzymuje stopień niedostateczny.
KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA VI
Stopień celujący otrzyma uczeń, który:
 • uzasadnia wpływ rozwoju nauki na poprawę życia ludzi
 • potrafi gromadzić i przetwarzać informacje dotyczące badania i eksploracji kosmosu
 • odczytuje współrzędne geograficzne dowolnych punktów na Ziemi
 • oblicza różnice czasu między dowolnymi punktami na Ziemi
 • wyjaśnia zależność pomiędzy strefą oświetlenia a typem krajobrazu
 • potrafi ocenić wkład Polaków w odkrycia geograficzne oraz ich udział
 • w wyprawach wysokogórskich
 • dowodzi, że drobiny gazu są w nieustannym ruchu
 • wskazuje na podstawie analizy i porównania odpowiednich map, jaki typ roślinności jest charakterystyczny dla określonych stref klimatycznych
 • wykazuje zależność pomiędzy ilością energii słonecznej docierającej do Ziemi, temperaturą i gęstością powietrza a ciśnieniem atmosferycznym
 • przewiduje skutki dalszego wzrostu efektu cieplarnianego i powiększania się dziury ozonowej
 • dowodzi na podstawie przykładów z otoczenia i wyników doświadczenia, że drobiny budujące ciecz są w nieustannym ruchu
 • dowodzi w oparciu o wynik doświadczenia, że ciśnienie w cieczy zależy
 • od głębokości
 • porównuje stężenia roztworów
 • wyjaśnia zależności między dostępnością i jakością wody a życiem
 • mieszkańców Ziemi
 • wykazuje zależności między właściwościami roztworów (stężenie, odczyn) a przystosowaniem żyjących w nich organizmów
 • uzasadnia zależność ciężaru ciała od jego masy i siły grawitacji
 • opisuje, jak działa kompas
 • wyjaśnia, czym różnią się bieguny magnetyczne i geograficzne Ziemi
 • potrafi gromadzić i przetwarzać informacje dotyczące jednego z zagadnień: miejsce Polski w światowym wydobyciu i przetwarzaniu surowców, produkcji energii elektrycznej lub produkcji rolnej
 • opisuje w oparciu o wiedzę z lekcji i życia codziennego rolę i znaczenie płazów i gadów w przyrodzie
 • potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje dotyczące jednego z zagadnień: historia rozwoju roślin lub historia rozwoju zwierząt na Ziemi
 • potrafi zaproponować na podstawie poznanych teorii własną interpretację przyczyn wyginięcia dinozaurów
 • potrafi zaproponować sposoby przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym, społecznym i zakaźnym
 • potrafi pozyskiwać i przetwarzać informacje dotyczące działalności organizacji humanitarnych na świecie
 • uzasadnia celowość zachowania naturalnej przyrody na Ziemi
 • wyjaśnia celowość tworzenia parków narodowych w różnych rejonach świata
 • potrafi poszukiwać w różnych źródłach informacji o innych parkach narodowych świata oraz publicznie je zaprezentować
Stopień bardzo dobry otrzyma uczeń, który:
 • wymienia nazwiska co najmniej trzech uczonych oraz opisuje ich wkład w poznawanie przyrody
 • charakteryzuje czynniki warunkujące życie na Ziemi
 • potrafi scharakteryzować zjawisko powstawania pór roku
 • wyjaśnia wpływ następstw ruchów obrotowego i obiegowego Ziemi na życie ludzi
 • oblicza czas w krajach Europy na podstawie mapy stref czasowych
 • wyjaśnia pojęcia: krajobraz strefowy i astrefowy oraz podaje ich przykłady
 • uzasadnia wpływ działalności człowieka na przeobrażenia krajobrazu naturalnego
 • uzasadnia występowanie pięter roślinności w krajobrazie górskim
 • podaje przyczyny i konsekwencje wielkich podróży geograficznych
 • potrafi wymienić nazwiska wielkich odkrywców i ich podróże geograficzne
 • wskazuje na mapie trasę wybranej podróży geograficznej
 • porównuje skład pierwiastków skorupy ziemskiej, atmosfery, wody w oceanie i żywego organizmu
 • wyjaśnia na podstawie drobinowej budowy gazu zjawiska dyfuzji, sprężania i rozprężania
 • porównuje oddychanie tlenowe z beztlenowym
 • wykazuje zależność pomiędzy siłą grawitacji i właściwościami powietrza a warstwową budową atmosfery
 • wyjaśnia, jak powstają niż i wyż baryczny
 • analizuje cechy klimatów na podstawie diagramów i map klimatycznych
 • wyjaśnia pojęcia: ultradźwięki, infradźwięki i natężenie dźwięku
 • opisuje, jak powstaje obraz widziany przez człowieka
 • wyjaśnia, w jaki sposób powstaje wrażenie dźwięku
 • ocenia znaczenie mórz i oceanów dla gospodarki człowieka
 • rozróżnia typy jezior i wskazuje na mapie ich przykłady
 • charakteryzuje poszczególne strefy życia organizmów w oceanie z uwzględnieniem temperatury, oświetlenia i ciśnienia
 • wyjaśnia na podstawie doświadczenia zjawisko przenikania wody przez błony komórkowe organizmów
 • rozpoznaje odczyn roztworu na podstawie doświadczenia z użyciem wskaźnika
 • omawia znaczenie gospodarcze i przyrodnicze największych rzek i jezior świata
 • oblicza ciężar dowolnego ciała na Ziemi o znanej masie
 • wyjaśnia w oparciu o znajomość budowy atomu oraz doświadczenia zjawisko elektryzowania się ciał
 • charakteryzuje poszczególne rodzaje surowców
 • wyjaśnia przyczyny zróżnicowania gleb występujących na Ziemi
 • podaje przykłady upraw charakterystycznych dla poszczególnych gleb
 • rozróżnia na podstawie opisu lub bezpośredniej obserwacji rodzaje skał i podaje ich charakterystykę
 • wyjaśnia przyczyny zmian, które zaszły w dziejach życia na Ziemi
 • ocenia wkład pracy paleontologów w poznawanie dziejów życia na Ziemi
 • wymienia jednostki systematyczne stosowane w świecie roślin i zwierząt
 • oznacza na podstawie klucza wybrany gatunek rośliny lub zwierzęcia
 • uzasadnia przystosowanie żaby do życia w dwóch środowiskach w oparciu o znajomość jej budowy i cyklu życia
 • wymienia przystosowania gadów do lądowego trybu życia
 • wyjaśnia, co to jest stało- i zmiennocieplność oraz porównuje tryb życia zwierząt stałocieplnych z trybem życia zmiennocieplnych
 • uzasadnia na podstawie różnic w rozwoju płodowym przynależność ssaków do stekowców, torbaczy lub łożyskowców i podaje ich przykłady
 • opisuje, w jaki sposób są odbierane, przesyłane i analizowane impulsy nerwowe
 • wyjaśnia, jaką rolę pełni krew i jej składniki w organizmie człowieka
 • potrafi wyjaśnić, jaką rolę pełni wydalanie w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu
 • porównuje korzystając z dostępnych danych wartości energetyczne najczęściej spożywanych pokarmów
 • wyjaśnia przyczyny nierównomiernego zaludnienia Ziemi oraz zróżnicowanego przyrostu naturalnego na świecie
 • wyjaśnia przyczynę występowania obszarów klęski głodu na świecie i wskazuje je na mapie
 • opisuje zależności między organizmami a środowiskiem ich życia na przykładzie dowolnego ekosystemu na Ziemi
 • potrafi scharakteryzować biocenozę i biotop wybranego ekosystemu
 • rozpoznaje obiekty przyrody nieożywionej oraz przykłady organizmów roślinnych i zwierzęcych żyjących w omawianych parkach
Stopień dobry otrzyma uczeń, który:
 • potrafi podać przykłady wykorzystania odkryć przyrodniczych oraz sposobów badania kosmosu
 • opisuje budowę wszechświata i teorię jego powstania
 • wymienia elementy budowy wnętrza Ziemi
 • podaje ogólną charakterystykę wybranej planety Układu Słonecznego
 • rozumie terminy: południk i równoleżnik
 • wskazuje na globusie i mapie punkty o znanych współrzędnych geograficznych
 • wymienia i wskazuje na mapie strefy oświetlenia Ziemi oraz ich granice, a także rozpoznaje je na podstawie charakterystyki
 • wyjaśnia, dlaczego wprowadza się strefy czasowe
 • rozróżnia pojęcia: czas słoneczny, czas uniwersalny, czas środkowoeuropejski i wschodnioeuropejski, rok kalendarzowy i przestępny
 • opisuje wybrany krajobraz świata i podaje przykłady przystosowania organizmów do życia w nim
 • wyjaśnia, co to jest układ okresowy pierwiastków
 • opisuje na podstawie ilustracji przebieg procesów fotosyntezy i oddychania u roślin
 • wyjaśnia znaczenie procesu oddychania dla organizmów
 • wyjaśnia przyczynę powstawania wiatrów i charakteryzuje jeden z nich
 • wymienia czynniki wpływające na wydzielenie stref klimatycznych
 • podaje charakterystyczne cechy klimatów w poszczególnych strefach
 • charakteryzuje klimaty: morski i kontynentalny
 • wyjaśnia, dlaczego obserwowane przez nas ciała mają różne barwy
 • opisuje, jak rozchodzi się fala dźwiękowa i od czego zależy jej prędkość
 • wskazuje zmiany klimatyczne spowodowane zanieczyszczeniem powietrza
 • rozpoznaje i nazywa elementy budowy oka i ucha
 • potrafi scharakteryzować na podstawie oddziaływania międzycząsteczkowego wybrane właściwości cieczy
 • wyjaśnia na podstawie drobinowej budowy cieczy zjawiska: ciśnienia cieczy, dyfuzji w cieczy oraz wpływ temperatury na jej przebieg
 • porównuje dyfuzję cieczy z dyfuzją gazów
 • opisuje ukształtowanie dna oceanicznego
 • wymienia czynniki powodujące ruch wody oceanicznej
 • wyjaśnia pojęcia: falowanie, prąd morski, przypływ i odpływ
 • wskazuje na mapie Wielką Rafę Koralową
 • opisuje na przykładzie wielkiej rzeki lub jeziora panujące w nich warunki i podaje przykłady żyjących tam organizmów
 • wyjaśnia pojęcie stężenie roztworu
 • wymienia odczyny roztworów, podaje przykłady roztworów kwaśnych, obojętnych i zasadowych
 • wyjaśnia na podstawie drobinowej budowy ciała zjawiska rozszerzalności temperaturowej oraz topnienia
 • potrafi wyjaśnić, czym jest ciężar ciała i od czego zależy jego wielkość
 • opisuje na podstawie ilustracji budowę atomu
 • wymienia cząstki elementarne i określa rodzaj ich ładunku
 • wyjaśnia, jak oddziałują na siebie ładunki elektryczne oraz bieguny magnetyczne
 • objaśnia model przepływu prądu elektrycznego
 • opisuje, w jaki sposób powstały na Ziemi skały magmowe, osadowe i przeobrażone
 • wymienia dziedziny naukowe zajmujące się badaniem omawianych zagadnień
 • potrafi wymienić gleby występujące w poszczególnych strefach klimatycznych i wskazać je na mapie
 • opisuje w oparciu o ilustrację, jak zmieniało się rozmieszczenie kontynentów na kuli ziemskiej
 • wymienia charakterystyczne cechy organizmów należących do królestw roślin, zwierząt i grzybów
 • porównuje charakterystyczne cechy oraz sposoby rozmnażania się roślin nagonasiennych i okrytonasiennych
 • opisuje cykl życiowy żaby
 • potrafi opisać rozmnażanie i rozwój gadów
 • podaje przykłady ssaków należących do różnych grup systematycznych oraz środowisk życia
 • wyjaśnia, na czym polegają: komensalizm, mutualizm i protokooperacja
 • oraz podaje ich przykłady
 • wyjaśnia, co to jest mocz i jakie znaczenie w diagnostyce chorób ma jego badanie
 • omawia rolę wody, witamin, cukrów, białek i tłuszczów w organizmie człowieka
 • wyjaśnia, czym są makro- i mikroelementy oraz jak ich niedobór lub nadmiar wpływa na zdrowie człowieka
 • potrafi zaproponować zachowania, które wpływają na prawidłową pracę układu nerwowego, krwionośnego i wydalniczego
 • charakteryzuje człowieka w pełni dojrzałego
 • wymienia największe religie oraz najbardziej rozpowszechnione języki świata i podaje przykłady państw, w których ludzie się nimi posługują
 • wskazuje na mapie świata obszary o największym i najmniejszym zaludnieniu
 • potrafi zademonstrować udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy
 • wyjaśnia na przykładach różnice pomiędzy drapieżnictwem, pasożytnictwem a konkurencją międzygatunkową
 • podaje charakterystykę wybranych obszarów objętych ochroną w Polsce i na świecie
 • potrafi podać krótkie charakterystyki dowolnych organizacji ekologicznych i organizacji ochrony przyrody
 • wskazuje na mapie położenie największych parków narodowych Ameryki Północnej i Południowej, Afryki i Europy
 • wyjaśnia, czym jest rafa koralowa i jakie jest jej znaczenie dla zachowania różnorodności gatunkowej
Stopień dostateczny otrzyma uczeń, który:
 • rozróżnia na podstawie opisu komety, meteory i meteoryty, planety, gwiazdy i gwiazdozbiory
 • wyjaśnia, jak jest zbudowany Układ Słoneczny
 • wyjaśnia rolę sztucznych satelitów Ziemi w zdobywaniu informacji
 • potrafi wyjaśnić pojęcia: ruch obrotowy i ruch obiegowy Ziemi, noc, dzień, doba
 • wyjaśnia pojęcia: siatka geograficzna, siatka kartograficzna
 • wskazuje na globusie półkule: wschodnią, zachodnią, północną i południową
 • potrafi odszukać na mapie największe wyspy, niziny, wyżyny i góry świata
 • odczytuje na mapie wysokości najwyższych szczytów każdego z kontynentów
 • wskazuje na mapie położenie największych kompleksów leśnych, obszarów trawiastych i łańcuchów górskich, Morza Śródziemnego oraz największych obszarów pustyń na Ziemi
 • wymienia rodzaje pustyń i opisuje panujące na nich warunki klimatyczne
 • podaje przykłady upraw z basenu Morza Śródziemnego
 • definiuje pojęcie materia
 • rozpoznaje w swoim otoczeniu różne substancje chemiczne, określa ich stan skupienia i wybrane właściwości
 • określa rolę światła w procesie fotosyntezy
 • opisuje obieg tlenu i dwutlenku węgla w przyrodzie
 • wyjaśnia, jaka jest rola warstwy ozonowej
 • potrafi wyjaśnić, czym jest wiatr i podać różne typy wiatrów
 • wskazuje na mapie poszczególne strefy klimatyczne
 • wyjaśnia, co to jest światło i uzasadnia jego prostoliniowe rozchodzenie się
 • ilustruje przebieg odbicia i załamania się światła
 • wskazuje zastosowania zwierciadeł i soczewek
 • rozpoznaje barwy podstawowe
 • opisuje rolę barw w przyrodzie
 • wyjaśnia, jak powstaje echo
 • potrafi wyjaśnić, na czym polega zjawisko echolokacji oraz podać przykłady jego wykorzystania
 • wymienia przyczyny i skutki zanieczyszczenia powietrza
 • proponuje sposoby zapobiegania lub ograniczania zanieczyszczeń powietrza w skali globalnej
 • opisuje drobinową budowę cieczy
 • wyjaśnia, co to jest powierzchnia swobodna cieczy
 • definiuje pojęcia: roztwór, rozpuszczalnik, substancja rozpuszczona
 • określa składniki podanych roztworów
 • wyjaśnia na podstawie drobinowej budowy zjawisko rozpuszczania substancji w cieczach
 • porównuje ukształtowanie różnych wybrzeży morskich i podaje ich przykłady
 • wyjaśnia, jak powstaje rafa koralowa i jakie panują na niej warunki życia organizmów
 • potrafi wyjaśnić, co to jest dorzecze, ujście lejkowe i deltowe rzeki
 • wskazuje na mapie wszystkie oceany, wybrane morza śródlądowe
 • i przybrzeżne oraz największe rzeki i jeziora na Ziemi
 • wyjaśnia, na czym polega oczyszczanie mechaniczne, chemiczne i biologiczne ścieków
 • opisuje budowę drobinową ciała stałego
 • wykazuje doświadczalnie stałość objętości ciała stałego
 • wyjaśnia, co oznaczają terminy: topnienie, krzepnięcie i temperatura topnienia
 • podaje przykłady praktycznego zastosowania właściwości ciał stałych
 • wyjaśnia, co to jest masa i podaje jednostki masy
 • potrafi obliczyć masę ciała, stosując odpowiednie jednostki i ich pochodne
 • wyjaśnia, na czym polega ważenie
 • podaje przykłady wykorzystania metali i ich stopów oraz wybranych niemetali
 • wyjaśnia, czym są magnesy, pole i bieguny magnetyczne
 • opisuje, co to jest skała
 • uzasadnia, dlaczego należy zmniejszać wydobycie surowców mineralnych
 • potrafi zaproponować działania zmierzające do ograniczenia wydobycia surowców mineralnych
 • wyjaśnia, czym są skamieniałości, w jaki sposób powstawały i jakie jest ich znaczenie dla badań przeszłości Ziemi
 • wyjaśnia, czym zajmuje się systematyka
 • potrafi wyjaśnić pochodzenie nazw: rośliny nasienne, nagonasienne, okrytonasienne
 • podaje przykłady zwierząt zmiennocieplnych i stałocieplnych, jajorodnych, jajożyworodnych i żyworodnych
 • wyjaśnia na podstawie ilustracji odpowiedniego zwierzęcia, jak zbudowany jest płaz, gad i ssak
 • rozróżnia rzędy gadów (żółwie, jaszczurki, węże, krokodyle) i podaje ich przykłady
 • uzasadnia możliwość życia ssaków w różnych strefach klimatycznych
 • potrafi utworzyć łańcuch pokarmowy z podanych organizmów
 • przedstawia obraz warunków życia na Ziemi w erze mezozoicznej oraz podaje przykłady gadów żyjących w tamtym czasie
 • opisuje budowę serca, tętnic i żył
 • wymienia substancje wydalane z organizmu oraz drogi ich wydalania
 • potrafi zaproponować ogólne wskazania dla diet uwzględniające zróżnicowane zapotrzebowanie ludzi na poszczególne składniki odżywcze i wartość energetyczną
 • wymienia etapy rozwoju człowieka i podaje krótką charakterystykę każdego z nich
 • rozróżnia na podstawie podanych cech dojrzałość biologiczną, psychiczną i społeczną
 • wymienia najczęściej spotykane choroby cywilizacyjne, wyjaśnia ich przyczyny i skutki
 • potrafi wymienić najgroźniejsze choroby zakaźne i wyjaśnia, co to jest epidemia
 • wskazuje, jakiej pomocy należy udzielić poszkodowanemu w przypadku
 • stłuczenia, skręcenia stawów, złamania kości, zranienia i omdlenia
 • wyjaśnia, czym zajmują się: ekologia i ochrona środowiska
 • definiuje pojęcia: biotop, biocenoza i ekosystem
 • wyjaśnia na przykładzie wybranej biocenozy, jakie zależności występują między organizmami żywymi
 • wymienia przykłady organizmów roślinnych i zwierzęcych żyjących w omawianych parkach narodowych świata
 • potrafi wymienić nazwy co najmniej dwóch organizacji zajmujących się ochroną przyrody w Polsce lub na świecie
Stopień dopuszczający otrzyma uczeń, który, korzystając z pomocy nauczyciela:
 • potrafi wymienić dziedziny zainteresowań przyrodników
 • wymienia urządzenia, które umożliwiają badanie przyrody
 • wyjaśnia różnice między teorią geocentryczną a heliocentryczną
 • podaje daty zmian kalendarzowych pór roku
 • wskazuje na mapie wszystkie kontynenty i oceany występujące na Ziemi
 • porównuje wielkości obszarów zajmowanych przez lądy i oceany
 • wskazuje na mapie oceany, morza, wybrane wyspy i archipelagi
 • podaje przykłady naturalnych i kulturowych krajobrazów Ziemi
 • wyjaśnia znaczenie lasów dla życia na Ziemi
 • rozróżnia w najbliższym otoczeniu ciała fizyczne, substancje chemiczne, metale i niemetale
 • opisuje budowę gazu
 • rozróżnia zjawiska: dyfuzji, sprężania i rozprężania gazów
 • podaje przykłady wykorzystania właściwości gazów w życiu codziennym
 • odróżnia przemiany fizyczne od reakcji chemicznych
 • wymienia czynności życiowe organizmów oraz czynniki niezbędne do ich przebiegu
 • potrafi wymienić metody badania atmosfery ziemskiej
 • podaje przykłady zjawisk zachodzących w atmosferze ziemskiej
 • potrafi podać przykłady wykorzystania siły wiatru
 • potrafi zaproponować sposoby zachowań ludzi, które powodują ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery
 • wyjaśnia, czym są źródła światła oraz źródła dźwięku
 • wymienia zastosowania zwierciadeł i soczewek
 • podaje przykłady zjawisk: odbicia, załamania i rozszczepienia światła białego
 • wyjaśnia, czym jest hałas i jak wpływa na zdrowie człowieka
 • wymienia wady wzroku i słuchu człowieka
 • potrafi wymienić zasady higieny narządów wzroku i słuchu
 • wymienia właściwości cieczy
 • podaje przykłady substancji rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych w wodzie
 • wymienia strefy życia w oceanie i podaje przykłady występujących tam organizmów
 • potrafi wymienić rodzaje wód słodkich
 • wyjaśnia, co to jest wszechocean
 • wymienia nazwy oceanów występujących na kuli ziemskiej
 • wskazuje źródła czystej wody
 • rozróżnia rodzaje ścieków
 • wymienia sposoby oczyszczania ścieków w rejonie miejsca swojego zamieszkania
 • opisuje skutki katastrof morskich dla środowiska życia organizmów
 • wymienia przykłady roztworów występujących w przyrodzie
 • wymienia właściwości ciała stałego
 • potrafi rozróżnić ciała stałe kruche, plastyczne i sprężyste
 • dokonuje pomiaru masy ciała na szkolnej wadze technicznej
 • wyjaśnia, czym różnią się metale szlachetne od nieszlachetnych
 • podaje przykłady zjawisk elektrycznych i magnetycznych z życia codziennego i obserwacji przyrody
 • wyjaśnia, jakie substancje uważa się za przewodniki i izolatory oraz podaje ich przykłady
 • wskazuje urządzenia, w których wykorzystano przepływ prądu elektrycznego, elektromagnesy lub magnesy
 • wymienia rodzaje surowców wydobywanych na świecie
 • potrafi wymienić rodzaje skał występujących na Ziemi
 • opisuje przyczyny zanieczyszczenia gleb na świecie i wskazuje działania zmierzające do ich ochrony
 • proponuje co najmniej trzy zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych
 • podaje w oparciu o atlasy lub przewodniki po dwie nazwy gatunkowe roślin i zwierząt występujących w najbliższej okolicy
 • charakteryzuje środowiska życia płazów, gadów i ssaków
 • rozróżnia zwierzęta stałocieplne i zmiennocieplne
 • rozpoznaje płazy, gady i ssaki
 • rozpoznaje na okazie naturalnym lub na ilustracji elementy budowy rośliny
 • wyjaśnia pojęcia: łańcuch pokarmowy, producenci, konsumenci i reducenci
 • rozpoznaje na podstawie ilustracji elementy budowy układów: nerwowego, wydalniczego i krwionośnego
 • wymienia czynności organizmu, które przebiegają z udziałem układu nerwowego
 • wskazuje na sobie położenie serca oraz miejsc, w których jest możliwe zbadanie tętna
 • wymienia substancje odżywcze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu i pokarmy, które je zawierają
 • wyjaśnia wpływ rodziny na rozwój człowieka
 • rozróżnia na podstawie opisu lub ilustracji odmiany ludzkie
 • wyjaśnia, co oznacza określenie "zdrowy człowiek"
 • potrafi podać numery telefonów alarmowych służb ratunkowych
 • identyfikuje przedmioty znajdujące się w apteczce pierwszej pomocy
 • rozróżnia ekosystemy naturalne i sztuczne
 • wyjaśnia, na czym polega ochrona przyrody
 • potrafi wyjaśnić, na czym polega akcja "Sprzątanie Świata"
 • wymienia powody ochrony przyrody
Jeżeli uczeń nie posiadł umiejętności wymaganych na stopień dopuszczający otrzymuje stopień niedostateczny.

Sposoby oceniania:
 • prace klasowe - na zakończenie każdego działu,
 • sprawdziany 15 minutowe z trzech ostatnich lekcji,
 • testy wielopoziomowe
 • odpowiedź ustna,
 • aktywność na lekcji, zadania dodatkowe, prace dla chętnych ( trzy plusy - ocena bardzo dobra ),
 • brak pracy domowej, zeszytu oraz materiałów potrzebnych do lekcji ( trzy minusy - ocena niedostateczna ).Copyright © 2005, SP4 Konin